REGULAMIN WOLONTARIATU

Schronisko szczecinek

REGULAMIN WOLONTARIATU SCHRONISKO

DLA ZWIERZĄT W SZCZECINKU

Wolontariuszem może zostać osoba, która:


1. Ukończyła 16 rok życia

2. Podpisała uczestnictwo w szkoleniu

3. W przypadku wolontariuszy do 18 roku życia porozumienie podpisują opiekunowie prawni (rodzice)

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

1. Wolontariusz ma prawo wybrać, którymi zwierzętami się zajmie.

2. Wolontariusz ma prawo do informacji na temat historii, ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia oraz innych czynników, w zakresie mogącym wpłynąć na kontakt ze zwierzęciem.

3. Wolontariusze powinni dążyć do tego, by wszystkie psy miały zapewnioną liczbę spacerów odpowiednią do swoich potrzeb.

4. Wolontariusz ma obowiązek odbyć minimum trzy dyżury w schronisku w ciągu miesiąca.

5. Wolontariusz ma obowiązek brać udział w szkoleniach dla wolontariuszy organizowanych przez schronisko.

6. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania zasad socjalizacji psów przebywających w schronisku.

7. Wolontariusz może przebywać w schronisku w godzinach od 9.00 do 15.00, lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem schroniska.

8. Wolontariusz przebywający na terenie schroniska ma obowiązek:

– Każdorazowo podpisywać się na liście obecności
– zgłaszać dla kierownika lub pracownika schroniska zamiar zajęcia się psem

– Korzystania z pomocy pracownika schroniska przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu z boksu psów
– Wolontariusz ma zakaz wchodzenia do boksów gdzie przebywają psy agresywne

9. Na terenie schroniska, bez zgody lekarza weterynarii wolontariuszowi nie wolno przebywać w gabinecie lecznicy dla psów i kotów, ani w gabinecie zabiegowym.
Wstęp na kwarantannę psów i kotów jest dopuszczalny tylko w asyście pracownika schroniska , lub za jego zgodą.

10. Wolontariusz przez swoje zachowania, nie może narażać zdrowia i życia zwierząt i ludzi.

11. Wolontariusz ma obowiązek zachować wyłącznie na użytek własny wszelkich informacji nabytych w trakcie świadczenia pracy, oraz wiedzę na temat funkcjonowania
schroniska (ponad zakres dostępny publicznie), oraz powstrzymywać się do ich upubliczniania w jakiejkolwiek formie.

 

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU

1. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu lub porozumienia zawartego z wolontariuszem może skutkować upomnieniem ustnym, upomnieniem pisemnym, zawieszeniem
w wykonywaniu obowiązków wolontariusza lub rozwiązaniem porozumienia.

2. Trwająca dłużej niż 30 dni nieusprawiedliwiona nieobecność wolontariusza w schronisku skutkuje rozwiązaniem zawartego z nim porozumienia , bez konieczności jego wypowiedzenia.

Kontakt z nami